Tags

, , , , , , , , , , ,

Vigeland Sculpture Park covers 80 acres (320,000 m2) and features 212 bronze and granite sculptures all designed by Gustav Vigeland. Most of the statues depict people engaging in various typically human pursuits, such as running, wrestling, dancing, hugging, holding hands and so on. However, Vigeland occasionally included some statues that are more abstract, including one statue, which shows an adult male, fighting off a horde of babies.

Vigeland Sculpture Park bao gồm khoảng 80 mẫu Anh (320,000 m2) được xây dựng để tôn vinh khoảng 212 tác phẩm điêu khắc bằng đồng và đá granite, tất cả đều được thiết kế bởi Gustav Vigeland. Hầu hết các bức tượng mô tả các hoạt động thường ngày của con người, chẳng hạn như chạy, đấu vật, khiêu vũ, ôm, nắm tay nhau, etc. Tuy nhiên, Vigeland đôi khi cũng thực hiện một số bức tượng khác mang tính trừu tượng hơn, trong đó có một bức tượng thể hiện một người đàn ông trưởng thành đang chiến đấu một đám trẻ.

Originally designed to stand in Eidsvolls plass in front of the Parliament of Norway, the Fountain (Fontenen) was fabricated from bronze and adorned with 60 individual bronze reliefs. Portraying children and skeletons in the arms of giant trees, the Fountain suggests that from death comes new life.

Được thiết kế lúc đầu để trưng bày tại Eidsvolls Plass đặt trước tòa nhà Quốc hội Na Uy, Fountain (Fontenen) được chế tạo từ đồng và được trang trí kết hợp từ 60 phù điêu độc lập toàn bằng đồng. Miêu tả các hoạt động của trẻ em bao bọc trong những nhánh của cây khổng lồ, Fountain đề cập tới triết lý sinh tồn “từ cái chết đến cuộc sống mới”.

The Monolith towers 14.12 meters (46.32 ft) high and is composed of 121 human figures rising towards the sky. This is meant to represent man’s desire to become closer with the spiritual and divine. It portrays a feeling of togetherness as the human figures embrace one another as they are carried toward salvation.

Tháp Monolith cao 14,12m (46,32 ft) và bao gồm 121 hình người vươn lên về phía bầu trời. Điều này đại diện cho mong muốn của con người trở nên gần gũi hơn với tinh thần và sự thiêng liêng. Nó miêu tả cảm giác được gần bên nhau như những con người ôm chặt, hòa quyện vào nhau khi họ đang được ơn trên cứu độ.

the park's most popular attraction, The Monolith (Monolitten)

The Monolith Plateau is a platform made of steps that houses the Monolith totem itself. 36 figure groups reside on the elevation bringing with them the “circle of life” message.

The Monolith Plateau là một khối nền gồm các bậc thang thực đi lên tới tòa tháp Monolith. 36 nhóm người con số nằm rải theo các bậc thang mang theo ý nghĩa về những “vòng tròn của cuộc sống”.

At the end of the 850-meter-long axis lies a sundial, forged in 1930, and finally the Wheel of Life, crafted in 1933-34. The wheel is more or less a wreath depicting four people and a baby floating in harmony. It is a symbol of eternity, and implies the overall theme of the park: man’s journey from the cradle to the grave.

Cuối trục dài 850-mét của công viên có đặt một đồng hồ mặt trời – chế tác trong năm 1930, và cuối cùng là tác phẩm “Vòng đời”, thực hiện trong hai năm 1933-34. Vòng bánh xe là nhiều hơn hoặc ít hơn một vòng hoa miêu tả bốn người và một đứa trẻ trôi nổi trong sự hài hòa. Đó là một biểu tượng của cõi đời bất tận, và có ý nghĩa chủ đề chung của công viên: cuộc hành trình của con người từ khi sinh ra cho đến lúc lâm chung.


Advertisements